Resize Dell hardware RAID

RAID normálně nejde zvětšit, ale u Dellů šli do sebe a jejich harwarové řadiče to umožňují, takže když do RAIDU přidáte nový disk, tak je možné nechat celý RAID přeskládát.

Začneme tím, že si vytvoříme tzv. virtuální disk (nějaká Dellovská hantýrka nebo co). Zatím použijeme jenom tři fyzické disky (pdisk=0:0:8,0:0:9,0:0:10) a vytvoříme z nich RAID5. Volby stripesize, readpolicy, writepolicy a name jsou nepovinné.

$ omconfig storage controller action=createvdisk controller=0 raid=r5 size=max pdisk=0:0:8,0:0:9,0:0:10 stripesize=64kb readpolicy=ara writepolicy=wb name="Virtual Disk 2"
Command successful!

Jelikož už v serveru dva virtuální disky jsou, tak si vypíši obsah posledního (jsou číslovány od 0). Vytvoření RAIDU bude chvíli trvat (v tomto případě asi 5 hodin), ale mezitím se s virtuálním diskem dá normálně pracovat (formátovat, zapisovat, apod.).

$ omreport storage vdisk controller=0 vdisk=2

Virtual Disk 2 on Controller PERC H700 Integrated (Slot 4)

Controller PERC H700 Integrated (Slot 4)
ID              : 2
Status            : Ok
Name             : Virtual Disk 2
State             : Background Initialization
Hot Spare Policy violated   : Not Assigned
Encrypted           : No
Progress           : 8% complete
Layout            : RAID-5
Size             : 3,725.00 GB (3999688294400 bytes)
Associated Fluid Cache State : Not Applicable
Device Name          : /dev/sdc
Bus Protocol         : SAS
Media             : HDD
Read Policy          : Adaptive Read Ahead
Write Policy         : Write Back
Cache Policy         : Not Applicable
Stripe Element Size      : 64 KB
Disk Cache Policy       : Disabled

Na disku bude potřeba vytvořit nějaké ty diskové oddíly. Virtuální disk má více jak 2TB, takže je nutné sáhnout k nástroji gparted (fdisk by to nedal).

$ parted /dev/sdc

GNU Parted 1.8.1
Používám /dev/sdc
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted) print                              
Chyba: Nemohu otevřít /dev/sdc - neznámá jmenovka disku.         
(parted) mklabel gpt
(parted) mkpart xfs 0% 100%                       
(parted) print

Model: DELL PERC H700 (scsi)
Disk /dev/sdc: 4000GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt

Number Start  End   Size  File system Name Přepínače
 1   17,4kB 4000GB 4000GB xfs     

(parted) quit
Informace: Nezapomeňte aktualizovat /etc/fstab, je-li to potřeba.

Vytvořený diskový oddíl zformátuje pomocí oblíbeného souborového systému

$ mkfs.xfs -L experiment /dev/sdc1

meta-data=/dev/sdc1   isize=256  agcount=32, agsize=30515199 blks
     =        sectsz=512 attr=0
data   =        bsize=4096 blocks=976486368, imaxpct=25
     =        sunit=0   swidth=0 blks, unwritten=1
naming  =version 2   bsize=4096
log   =internal log  bsize=4096  blocks=32768, version=1
     =        sectsz=512  sunit=0 blks, lazy-count=0
realtime =none      extsz=4096  blocks=0, rtextents=0

Vytvoříme adresář k připojení, nakonfigurujeme připojení a daný disk do něho připojíme.

$ mkdir /experiment

$ vim /etc/fstab

$ cat /etc/fstab

/dev/VolGroup00/LogVol00 /      ext3  defaults    1 1
LABEL=/boot       /boot    ext3  defaults    1 2
tmpfs          /dev/shm  tmpfs defaults    0 0
devpts          /dev/pts  devpts gid=5,mode=620 0 0
sysfs          /sys    sysfs defaults    0 0
proc           /proc    proc  defaults    0 0
/dev/VolGroup00/LogVol01 swap    swap  defaults    0 0
/dev/sdb1        /data    xfs  defaults    0 0
/dev/sdc1        /experiment xfs  defaults    0 0

$ mount /experiment

Když je RAID kompletní …

$ omreport storage vdisk controller=0 vdisk=2

Virtual Disk 2 on Controller PERC H700 Integrated (Slot 4)

Controller PERC H700 Integrated (Slot 4)
ID              : 2
Status            : Ok
Name             : Virtual Disk 2
State             : Ready
Hot Spare Policy violated   : Not Assigned
Encrypted           : No
Layout            : RAID-5
Size             : 3,725.00 GB (3999688294400 bytes)
Associated Fluid Cache State : Not Applicable
Device Name          : /dev/sdc
Bus Protocol         : SAS
Media             : HDD
Read Policy          : Adaptive Read Ahead
Write Policy         : Write Back
Cache Policy         : Not Applicable
Stripe Element Size      : 64 KB
Disk Cache Policy       : Disabled

… tak k němu můžeme přidat nepoužívaný disk:

$ omreport storage pdisk controller=0 pdisk=0:0:11

ID               : 0:0:11
Status             : Ok
Name              : Physical Disk 0:0:11
State              : Ready
Power Status          : Spun Up
Device Name           : Not Available
Bus Protocol          : SAS
Media              : HDD
Part of Cache Pool       : Not Applicable
Device Life Remaining      : Not Applicable
Remaining Rated Write Endurance : Not Applicable
Failure Predicted        : No
Revision            : M440
Driver Version         : Not Applicable
Model Number          : Not Applicable
Certified            : Yes
Encryption Capable       : No
Encrypted            : Not Applicable
Progress            : Not Applicable
Mirror Set ID          : Not Applicable
Capacity            : 1,862.50 GB (1999844147200 bytes)
Used RAID Disk Space      : 0.00 GB (0 bytes)
Available RAID Disk Space    : 1,862.50 GB (1999844147200 bytes)
Hot Spare            : No
Vendor ID            : HITACHI
Product ID           : HUS723020ALS640
Serial No.           : YGKNUBJK
Part Number           : TH0VYRKH1256739S1YFXA01
Negotiated Speed        : 6.00 Gbps
Capable Speed          : 6.00 Gbps
Device Write Cache       : Not Applicable
Manufacture Day         : 07
Manufacture Week        : 39
Manufacture Year        : 2013
SAS Address           : 5000CCA01CCEF4B5

Před samotnou rekonfigurací diskového pole se doporučuje data z disku zazálohovat na jiný disk nebo server. Pokud data zálohujete na jiný server patrně bude chtít zachovat přístupová práva a další metainformace uložené v i-uzlech. Z tohoto důvodu se doporučuje pro vlastní kopírování zaměstnat i tar. Pokud chcete kopírovat na jiný počítač bezpečně, tak je možné použít ssh. Je možné pro tyto účely použít i třeba netcat, ale následující řešení mi přišlo nejvíce robustní. Nejprve si na počítači, kde budeme zálohovat vytvoříme pojmenovanou rouru:

$ mkdir /bacula_backup # zaloznik
$ cd /bacula_backup # zaloznik
$ mkfifo fifo # zaloznik

Následně můžeme začít do roury zapisovat:

$ tar -cf - * | ssh zaloznik.nti.tul.cz "cat > /bacula_backup/fifo"

Na opačné straně se doporučuje z roury číst :-) a soubory z tar archívu rozbalovat. Tím si ušetříme čas v případě, že bude potřeba obnovit pouze některá data:

$ cat fifo | tar x # zaloznik

Když je zálohování dokončené, tak můžeme přistoupit k vlastnímu zvětšení diskové pole. Pomocí následujícího příkazu existující pole rozšíříme (rekonfigurujeme) o jeden fyzický disk (pdisk=…:0:0:11). Během rekonfigurace se nestane nic s diskovým oddílem ani souborovým systémem. Virtuální disk lze normálně používat. Pouze IO operace jsou lehce pomalejší.

$ omconfig storage vdisk action=reconfigure controller=0 vdisk=2 raid=r5 pdisk=0:0:8,0:0:9,0:0:10,0:0:11
Command successful!

Rekonfigurace je krapítek časově náročnější a v tomto případě trvala asi dva dny. IO operace jsou asi o řád pomalejší. Rychlost rekonfigurace lze sice omezit, ale potom budete na výsledek čekat roky. :-)

$ omreport storage vdisk controller=0 vdisk=2

Virtual Disk 2 on Controller PERC H700 Integrated (Slot 4)

Controller PERC H700 Integrated (Slot 4)
ID              : 2
Status            : Ok
Name             : Virtual Disk 2
State             : Reconstructing
Hot Spare Policy violated   : Not Assigned
Encrypted           : No
Progress           : 9% complete
Layout            : RAID-5
Size             : 3,725.00 GB (3999688294400 bytes)
Associated Fluid Cache State : Not Applicable
Device Name          : /dev/sdc
Bus Protocol         : SAS
Media             : HDD
Read Policy          : No Read Ahead
Write Policy         : Write Through
Cache Policy         : Not Applicable
Stripe Element Size      : 64 KB
Disk Cache Policy       : Disabled

Po “rekonstrukci” se ještě provede nějaká inicializace. Ta trvá přibližně stejně dlouho jako rekonstrukce.

$ omreport storage vdisk controller=0 vdisk=2

Virtual Disk 1 on Controller PERC H700 Integrated (Slot 4)

Controller PERC H700 Integrated (Slot 4)
ID              : 2
Status            : Ok
Name             : Virtual Disk 2
State             : Background Initialization
Hot Spare Policy violated   : Not Assigned
Encrypted           : No
Progress           : 54% complete
Layout            : RAID-5
Size             : 5,587.50 GB (5999532441600 bytes)
Associated Fluid Cache State : Not Applicable
Device Name          : /dev/sdc
Bus Protocol         : SAS
Media             : HDD
Read Policy          : Adaptive Read Ahead
Write Policy         : Write Back
Cache Policy         : Not Applicable
Stripe Element Size      : 64 KB
Disk Cache Policy       : Disabled

Můžeme se přesvědčit, že přidaný disk už není Ready, ale už se přepnul do stavu Online. To znamená, že už je používaný posledním virtuálním diskem (diskovým polem).

$ omreport storage pdisk controller=0 pdisk=0:0:11

ID               : 0:0:11
Status             : Ok
Name              : Physical Disk 0:0:11
State              : Online
Power Status          : Spun Up
Device Name           : Not Available
Bus Protocol          : SAS
Media              : HDD
Part of Cache Pool       : Not Applicable
Device Life Remaining      : Not Applicable
Remaining Rated Write Endurance : Not Applicable
Failure Predicted        : No
Revision            : M440
Driver Version         : Not Applicable
Model Number          : Not Applicable
Certified            : Yes
Encryption Capable       : No
Encrypted            : Not Applicable
Progress            : Not Applicable
Mirror Set ID          : Not Applicable
Capacity            : 1,862.50 GB (1999844147200 bytes)
Used RAID Disk Space      : 0.00 GB (0 bytes)
Available RAID Disk Space    : 1,862.50 GB (1999844147200 bytes)
Hot Spare            : No
Vendor ID            : HITACHI
Product ID           : HUS723020ALS640
Serial No.           : YGKNUBJK
Part Number           : TH0VYRKH1256739S1YFXA01
Negotiated Speed        : 6.00 Gbps
Capable Speed          : 6.00 Gbps
Device Write Cache       : Not Applicable
Manufacture Day         : 07
Manufacture Week        : 39
Manufacture Year        : 2013
SAS Address           : 5000CCA01CCEF4B5

Po rekonfiguraci RAIDu můžeme vidět, že se velikost virtuálního disku zvětšila z 3.7GB na 5.6GB.

$ omreport storage vdisk controller=0 vdisk=2

Virtual Disk 2 on Controller PERC H700 Integrated (Slot 4)

Controller PERC H700 Integrated (Slot 4)
ID             : 2
Status           : Ok
Name            : Virtual Disk 2
State            : Ready
Hot Spare Policy violated  : Not Assigned
Encrypted          : No
Layout           : RAID-5
Size            : 5,587.50 GB (5999532441600 bytes)
Associated Fluid Cache State : Not Applicable
Device Name         : /dev/sdc
Bus Protocol        : SAS
Media            : HDD
Read Policy         : Adaptive Read Ahead
Write Policy        : Write Back
Cache Policy        : Not Applicable
Stripe Element Size     : 64 KB
Disk Cache Policy      : Disabled

Samotný diskový oddíl a souborový systém má ale stále původní velikost:

$ df -h

Filesystem     Size Used Avail Use% Mounted on
...
/dev/sdc1      3,7T  57G 3,6T  2% /experiment

Pro následující operace je potřeba souborový systém nejprve odpojit:

$ umount /experiment/

Kdyby se odpojení nedařilo, tak je možné získat pachatele pomocí příkazů:

$ fuser -m /dev/sdc1

/dev/sdc1: 579

Takže je nejprve nutné změnit velikost diskového oddílu a následně souborového systému. Před tím, než můžeme začít něco zvětšovat, tak musíme Linuxu říci, že nějaký omconfig disk zvětšil (nedělá to automaticky). To můžeme udělat dvěma způsoby. Buď restartujeme celý systém, nebo elegantněji spuštěním příkazu:

$ blockdev --rereadpt /dev/sdc

Velikost diskového oddílu opět změníme pomocí příkazu parted. Při vypsání partition table pomocí příkazu print to na nás bude vypisovat varování, že GPT partition table se změnila. V obou případech napište Fix. Další úskalí je v tom, že parted neumí ve verzi 1.8.1 zvětšovat diskový oddíl typu xfs, takže budeme muset tento diskový oddíl zrušit a vytvořit na stejném začátku větší:

$ parted /dev/sdc

GNU Parted 1.8.1
Používám /dev/sdc
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted) print                              
Chyba: Záložní tabulka GPT není na konci disku, jak by měla být. To možná znamená, že jiný operační systém si myslí, že disk je menší. Mám to opravit přesunutím zálohy na konec
(a odstraněním staré zálohy)?
Opravit/Fix/Ignorovat/Ignore/Zrušit/Cancel? Fix             
Varování: Not all of the space available to /dev/sdc appears to be used, you can fix the GPT to use all of the space (an extra 3905945600 blocks) or continue with the current
setting?
Opravit/Fix/Ignorovat/Ignore? Fix

Model: DELL PERC H700 (scsi)
Disk /dev/sdc: 6000GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt

Number Start  End   Size  File system Name Přepínače
 1   17,4kB 4000GB 4000GB xfs     1

(parted) unit s                             
(parted) print

Model: DELL PERC H700 (scsi)
Disk /dev/sdc: 11717836799s
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt

Number Start End     Size    File system Name Přepínače
 1   34s 7811891166s 7811891133s xfs    1      

(parted) rm 1                              
(parted) mkpart 1 34 100%                        
(parted) print                              

Model: DELL PERC H700 (scsi)
Disk /dev/sdc: 11717836799s
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt

Number Start End     Size    File system Name Přepínače
 1   34s 11717836766s 11717836733s xfs     1      

(parted) quit                              
Informace: Nezapomeňte aktualizovat /etc/fstab, je-li to potřeba.

Velikost souborového změníme pomocí odpovídajícího příkazu. V případě XFS je to pžíkaz xfs_grows, který potřebuje přípojný bod, kde je daný souborový systém připojený, takže je nejprve nutné ho odpojit.

$ mount /experiment/

A následně ho můžeme zvětšit.

$ xfs_growfs /experiment

meta-data =/dev/sdc1 isize=256  agcount=32, agsize=30515199 blks
     =     sectsz=512 attr=1
data   =     bsize=4096 blocks=976486368, imaxpct=25
     =     sunit=0   swidth=0 blks, unwritten=1
naming  =version 2 bsize=4096
log    =internal bsize=4096 blocks=32768, version=1
     =     sectsz=512 sunit=0 blks, lazy-count=0
realtime =none   extsz=4096 blocks=0, rtextents=0
data blocks changed from 976486368 to 1464729552

Nakonec ověříme, jestli se změna promítla do výpisu příkazu df:

$ df -h

Filesystem     Size Used Avail Use% Mounted on
...
/dev/sdc1      5,5T  57G 5,5T  2% /experiment

Ejchuchů! Diskové pole se nám podařilo za běhu zvětšit a možná si toho ani nikdo nevšimnul. Takže si možná nikdo nevšiml, že jste odvedl nějakou práci a možná mají všichni kolem vás pocit, že nejste vůbec potřeba :-(.

comments powered by Disqus