UNIX a Internet

Webové servery

Autor: Jiří Hnídek / jiri.hnidek@tul.cz

Historie Webu

 • 1989 - CERN - Tim Barners-Lee

URI

 • Uniform Resource Identifier
 • Jednoznačně identifikuje "dokument" v síti
 • Skládá se z URL a URN
  • Příklad: https://www.nekde.cz/neco/index.php?baf

URL

 • Uniform Resource Locator
 • Obecně vypadá takto: schéma://jméno:heslo@doména:port
  • schéma ... jméno protokolu, definuje zbytek URI
  • jméno:heslo ... umožňuje autentizaci
  • doména ... doménové jméno hosta
  • port ... číslo portu
 • Lze zadat i IP adresu
  • IPv4: schéma://jméno:heslo@127.0.0.1:port
  • IPv6: schéma://jméno:heslo@[::1]:port

URN

 • Uniform Resource Name
 • Příklad: /cesta?dotaz#kotva
  • cesta (path) ... cesta k dokumentu
  • dotaz (query) ... metodou GET lze předat data
  • kotva (anchor) ... značka uvnitř stránky

HTTP

 • Hypertext Tranfer Protocol (RFC 2616)
 • Transportní protokol TCP
 • Výchozí port je 80
 • Nejrozšířenější verze (rok 2016) je HTTP/1.1
 • Od roku 2015 je standardizována verze HTTP/2 (RFC 7540)
 • Textový a bezestavový protokol

HTTP dotaz

Posílá klient serveru:

GET / HTTP/1.1
Host: www.tul.cz
Connection: keep-alive
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2840.100 Safari/537.36
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Encoding: gzip, deflate, sdch, br
Accept-Language: cs,en-US;q=0.8,en;q=0.6

HTTP odpověď

Na dotaz server odpovídá odpovědí:

HTTP/1.0 200 OK
Date: Fri, 15 Oct 2004 08:20:25 GMT
Server: Apache/1.3.29 (Unix) PHP/4.3.8
X-Powered-By: PHP/4.3.8
Vary: Accept-Encoding,Cookie
Cache-Control: private, s-maxage=0, max-age=0, must-revalidate
Content-Language: cs
Content-Type: text/html; charset=utf-8

Metody HTTP

 • Klient posílá metodu jako první klíčové slovo v HTTP dotazu.
 • Klient tím říká, co chce dělat s daným dokumentem
 • Nejčastěji používané metody: GET, POST, HEAD
 • PUT, DELETE, TRACE, atd. se příliš nepoužívají.

Metoda GET

 • Požadavek na získání dokumentu (html, css, obrázek, atd.)
 • Součástí dotazu jen HTTP hlavička
 • Parametry součástí URN (max 512 bytů)

Metoda POST

 • Většinou slouží k odeslání formulářů na server
 • Součástí dotazu i tělo

Metoda HEAD

 • Požadavek na získání meta informací o daném dokumentu
 • Server vlastní data dokumentu nepošle

Hlavička HTTP

 • Textová část dotazu i odpovědi
 • Položky hlavičky na samostatných řádcích ukončené znaky: \r\n
 • Hlavička je ukončena prázdným řádkem
 • Některé definované položky: Host, Connection, User-Agent, Server, atd.
 • Uživatelské položky: začínají X-

MIME Type

 • Typ internetového média
 • Multipurpose Internet Mail Extension
 • Identifikátor souborových formátů, které standardizuje IANA
 • Typ média má formát: typ/podtyp; volitelné parametry
  • Příklad: text/html; charset=UTF-8

HTTP a CNAME

 • V DNS serveru může mít jeden server přiděleno více doménových jmen (aliasů).
 • Překlad dvou doménových jmen může skončit s jednou IP adresou:
  • Příklad: gitlab.tul.cz, jetbrains.tul.cz
 • Aby server věděl, na který server se klient v HTTP dotazu dotazuje, tak jméno serveru musí být v hlavičce
 • GET / HTTP/1.1
  Host: gitlab.tul.cz

Virtuální servery

 • Položka Host v hlavičce HHTP dotazu od verse HTTP/1.0
 • Pro každý CNAME je na serveru jakoby virtuální webový server
 • Pro každé doménové jméno rozdílná konfigurace, logy, nastavení, atd.

HTTPS

 • HTTP je možné zabezpečit pomocí SSL/TLS
 • Schéma je https
 • Výchozí port je 443
 • Může negativně ovlivnit výkon aplikace
 • Test nastavení server možno povést na: www.ssllabs.com

SNI

 • Sever Name Indication
 • Při použití SSL/TLS není během handshaku ještě jasné s jakým virtuálním webovým server se bude komunikovat
 • Bez použití SNI musel certifikát obsahovat doménová jména všech virt. web. serverů
 • Problém pro web-hostingy
 • SNI umožňuje již během SSL/TLS handshaku avizovat s jakým doménovým jménem chceme komunikovat
 • Server na základě toho může použít správný certifikát

HTTP 2.0

 • Vychází z protokolu SPDY (Google)
 • Proudy a jejich priority
 • Nový formát zpráv
 • Komprese hlaviček
 • Textový i binární (prohlížeče podporují většinou pouze binární)
 • Server Push
 • Kontrola zahlcení příjemce
 • V roce 2016 používá 10% webů HTTP/2 (statistika z 10 milionů nejanvštěvovanějších webů)

WebSocket

 • HTML5 & Javascript
 • RFC 6455
 • Umožňuje asynchronní, plně duplexní komunikaci mezi klientem a serverem.
 • Textový i binární protokol
 • Schémata: ws:// (nezabezpečený) a wss:// (šifrovaný přenos)
 • Serverem nemusí být nutně webový server
 • Klientem nemusí být webový prohlížeč

HTTP dotaz prohlížeče

GET /game HTTP/1.1
Host: server.example.com
Upgrade: websocket
Connection: Upgrade
Sec-WebSocket-Key: x3JJHMbDL1EzLkh9GBhXDw==
Sec-WebSocket-Protocol: game-1.0, game-1.1
Sec-WebSocket-Version: 13
Origin: http://example.com

HTTP odpověď serveru

HTTP/1.1 101 Switching Protocols
Upgrade: websocket
Connection: Upgrade
Sec-WebSocket-Accept: HSmrc0sMlYUkAGmm5OPpG2HaGWk=
Sec-WebSocket-Protocol: game-1.1

Příklad WebSocket klienta

<script type="text/javascript">
$(function() {
  window.WebSocket = window.WebSocket || window.MozWebSocket;
  var websocket = new WebSocket('ws://127.0.0.1:9000',
                 'game-1.0, game-1.1');
  websocket.onopen = function () {console.log('Connected');};
  websocket.onerror = function () {console.log('');};
  websocket.onmessage = function (message) {
    console.log(message.data);
  };
  $('button').click(function(e) {
    e.preventDefault();
    websocket.send($('input').val());
  });
});
</script>

WebSocket server

 • Je možné implementovat na webové serveru a použít stejný port (80/443)
 • Je ovšem nutné se serverem vytvořit nové TCP spojení.
 • Node.js
 • Python
 • Java
 • PHP
 • C/C++

AutoBahn

 • Framework zjednodušující implementaci WebSocketu a WAMP
 • autobahn.ws
 • Součástí projektu je i sada testů pro projekty implementující WebSocket protokol (klient i server)

Statické stránky

 • Soubory jsou vygenerované a uložené na disku / v paměti počítače
 • Rychlé a bezpečné (1000-10000 požadavků za vteřinu)
 • Snadno lze dosáhnout vysokého výkonu a omezení je v rychlosti síte, velikosti RAM případně rychlosti disků

Dynamické stránky

 • Stránka generována podle požadavku klienta
 • Dnes se nejčastěji používají interpretované jazyky: PHP, Python, Ruby, atd.
 • Pro snížení režie program běží stále se serverem komunikuje např. pomocí CGI rozhraní.

Apache

 • Nejpoužívanější webový server (40%)
 • Poměrně starý návrh (90. léta)
 • Pre-fork model: vytvoří několik potomků do zásoby, ale pro každé spojení vlastní proces.
 • Worker model: kombinuje více procesů a více jader.
 • Event model: podobné workeru, ale má vždy jedno naslouchací a jedno pracující vlákno pro dané spojení.

Procesy vs. vlákna

Pro porovnání časové náročnosti vytváření procesů a vláken je možné použít tyto dva příklady:

Příklad konfigurace

Konfigurační soubory se nacházejí v adresáři /etc/httpd

Hlavní konfigurační soubor: /etc/httpd/conf/httpd.conf

Další konfigurační soubory v: /etc/httpd/conf.d/*.conf

Případně v /etc/httpd/conf.modules.d/*.conf

NGINX

 • Dle Netcraft 2. nejpoužívanější webový server
 • Vznik v roce 2006.
 • Jeden naslouchací proces a pro každé CPU jádro jeden worker proces
 • Snaha o efektivní využívání zdrojů (CPU, paměť)
 • HTTP server, reverzní proxy, cache server, rozklad zátěže, dynamické stránky

Příklad konfigurace

 • Konfigurační soubory v /etc/nginx
 • Další konfigurační soubory jsou v /etc/nginx/conf.d/*.conf

Testování serveru

Děkuji za pozornost. Nějaké otázky?