UNIX a Internet

E-mail

Autor: Jiří Hnídek / jiri.hnidek@tul.cz

E-mail

 • Elektronická pošta
 • 1965 - MIT v USA
 • Komunikace mezi uživateli sálového počítače
 • 1966 - přenos zpráv různými počítači
 • 1969 - ARPANET
 • Nejprve různé systémy přenosu zpráv
 • 1971 - znak @

@

 • 1971 - Ray Tomlinson
 • Zavináč, anglicky "at"
 • Původně poštovní adresa pro konkrétní počítač
 • Zodpovědnost za příjem pošty pro doménu definuje MX v DNS: počítač přijímající SMTP spojení na dané doméně

E-mailová adresa

 • "Petr Novák" <petr.novak42@tul.cz>
 • V uvozovkách je „plné jméno“, které si nastavuje sám uživatel včetně národních znaků (Base64)
 • Adresa odesílatele se nijak nekontroluje
 • Odchozí SMTP servery kontrolují jen existenci domény (např. @gmail.com)
 • SMTP server nemá způsob zjistit platnost jména pokud není zároveň příjemcem

MUA

 • (Mail) User Agent (též jen UA)
 • Program pro čtení a vytváření/odesílání e-mailu
 • Čtení pomocí protokolů POP3 nebo IMAP
 • Odesílání pomocí SMTP protokolu
 • Většinou specializovaná aplikace:
  • Outlook
  • Thunderbird
  • Mail.app
  • Mobilní aplikace (Android, iOS, atd.)
 • Dnes nejčastěji Webmail - MUA v prohlížeči: GMail a spol.

MTA

 • Mail Transfer Agent
 • Program pro přepravu elektronické pošty
 • Sendmail, Postfix, Exchange, atd.
 • Pro komunikaci používá protokol SMTP
 • Koncový MTA předává e-mail MDA
 • Nutná ochrana proti SPAMu
 • Též často specializovaný jako MSA

MSA

 • Mail Submission Agent
 • Program pro převzetí nového e-mailu od MUA
 • Podpora pro mobilní MUA klienty a typicky pro „vlastní“ ověřené uživatele. E-mail pomocí něj lze poslat z libovolného počítače v Internetu
 • Kontroluje, zda získaný e-mail není SPAM, HOAX apod.
 • Menší objem e-mailů, šifrování, ...
 • Není nutné konfigurovat MSA zároveň jako klasické MTA

MDA

 • Mail Delivery Agent
 • Program, který uloží e-mail uživateli do schránky
 • Na Linuxu: procmail, maildrop
 • Někdy jako součást MTA (bezpečnostní riziko)
 • Některé umožňuje poštu filtrovat, provádět autom. akce
 • Schránka typicky v podobě:
  • Mbox
  • MailDir

MBox

 • Tradiční formát - velký soubor s mnoha e-maily
 • Pomalejší zpracování, nevhodné pro (rozdílové) zálohování

MailDir

 • Sdresář, kde každý e-mail je jeden soubor
 • Novější, je typicky rychlejší

SMTP

 • Simple Mail Transfer Protocol (1982)
 • Slouží pro předávání elektronické pošty
 • Používají ho ke vzájemné komunikaci MTA
 • MTA se řídí jen údaji v obálce
 • Používá standardně TCP port 25
 • Původně se počítalo jen s přepravou ASCII: prostý anglický text (spodních 7 bitů)
 • SMTP definuje:
  • Obálku: reálná adresa odesílatele a příjemce
  • Vlastní e-mail: libovolný obsah

Příklad SMTP komunikace

[jirka@proxima ~]$ telnet smtp.tul.cz 25
Trying 2001:718:1c01:16::aa...
Connected to smtp.tul.cz.
Escape character is '^]'.
220 bubo.tul.cz ESMTP Postfix
HELO neco
250 bubo.tul.cz
MAIL From: petr.novak42@tul.cz
250 2.1.0 Ok
RCPT To: jiri.hnidek@tul.cz
250 2.1.5 Ok
DATA
354 End data with .
Subject: Pokus
From: kobliha@cukrarna.cz
To: kremrole@sladarna.cz

Sladky pokus.
.
250 2.0.0 Ok: queued as 614E618050A0C
QUIT
221 2.0.0 Bye
Connection closed by foreign host.

SMTP komunikace

 • Obálka: zahodí se po doručení e-mailu do schránky
  • HELO jméno-klienta
  • MAIL From: <e-mail@odesílatele>
   • Slouží při vrácení chybového hlášení
  • RCPT To: <e-mail@příjemce>
   • Skutečný příjemce, kterému bude e-mail doručen
 • Vlastní e-mail (příkaz DATA): hlavičky e-mailu, prázdný řádek, tělo e-mailu, samotná tečka na řádku
 • Ukončení komunikace se SMTP serverem
  • QUIT

ESMTP

 • Rozšíření SMTP (1995)
 • RFC 1869
 • Indikace pomocí uvítacího příkazu EHLO
 • Protistrana reaguje zasláním seznamu rozšíření
 • STARTTLS
  • Nutná podpora na obou stranách spojení
  • Šifrování komunikace pomocí mezivrstvy TLS
  • Autentizace serveru (certifikát)
  • Řeší přenos hesla pomocí AUTH
  • Zabezpečený přenos dat na SMTP server

Chybové zprávy

 • Při problému s předáním e-mailu jinému MTA
 • Trvalá chyba v doručování:
  • Neznámý adresát, neznámá (cílová) doména
  • Odmítnutí od MTA příjemce (nebo na cestě)
  • E-mail je doručen zpět odesílateli
 • Dočasná chyba v doručování
  • Přeplněný mailbox uživatele
  • Dočasné přetížení na straně cílového MTA
  • E-mail zůstane ve frontě a pokus o doručení je opakován

Fronta

 • Implementuje MTA (příkaz mailq)
 • E-maily čekající na odeslání/doručení
 • Je to specifický adresář (/var/spool/mqueue)
 • Fronta se používá pro dočasné uložení před odesláním
 • Při havárii je neodeslaný e-mail stále na disku
 • Vysoká zátěž počítače s MTA
 • E-mail se jen uloží do fronty, dále se (zatím) nezpracovává
 • MTA se opakovaně snaží položky ve frontě zpracovat

Doručování z fronty

 • Průchod frontou vždy po 15 - 45 minutách:
  • E-mail zde čeká na nový pokus o doručení
  • Z fronty bude smazán až po převzetí dalším MTA tj. po oznámení: „Message accepted for delivery“
 • Po cca 4 hodinách:
  • Varování odesílateli, že jsou problémy s doručením: „You don't need to resend your message“
 • Po cca 4 dnech:
  • E-mail vrácen odesílateli spolu s chybovým hlášením> „Mailbox full“, „Connection reset by peer“, ...

Ztráta e-mailu?

 • E-mail by se neměl „ztratit“
 • Dokud přijímající (MTA) nepotvrdí příjem, musí mít odesílající MTA e-mail stále na disku
 • Při příjmu používá MTA zápisové bariéry a fsync()
 • MTA přijme (do RAM) a dám pokyn k zápisu na disk
 • Dokud disk nepotvrdí, že je zapsáno, nepokračuji dál
 • Teprve po potvrzení potvrdím příjem e-mailu protistraně
 • Fakticky je tak ztráta e-mailu nemožná

Formát e-mailu

 • Hlavičky
  • Některé pevně definovány
   • From:, To, Subject:, Date:, Received:
  • Uživatelské začínají na X-
   • X-Virus-Scanned: clamav-milter 0.97.8 at smtp.firma.cz
  • Je-li záznam delší, než max. povolená délka řádku, pokračuje se na dalším řádku mezerami
 • Prázdný řádek
 • Tělo e-mailu s vlastním obsahem

Hlavička e-mailu

 • From:
 • To:
  • Slouží pro zobrazení odesílatele a příjemce při doručování se nijak nevyužívají.
 • Subject:
  • Předmět e-mailu
 • Date:
  • Datum odeslání, sestavuje klient, jen zobrazení
 • Received:
  • Průchody MTA

Průchody MTA

 • Podpis vkládaný MTA při průchodu e-mailu
 • Umístěn vždy na začátek hlaviček
 • Odkud přijato (from ...), kým převzato (by ...)
 • Dokumentuje "cestu" e-mailu skrze různé MTA
 • Řádky v hlavičce mohou být zfalšovány odesílatelem!
 • V záznamech jsou uvedena ID (vytváří MTA)
 • Podle ID lze hledat v záznamech o přepravě (logy MTA)

Tělo e-mailu

 • Hlavní část e-mailu
 • Původně jen čisté ASCII (7 bitů) znaky s kódy: 0 - 127
 • Problém s kódváním národních znaků: jak zakódovat 8 bitů do 7bitů
  • Z počátku různé metody závislé na konrétním klientovi
  • Např: 8bit, binary
  • Způsoby překódování do 7bitové podoby
   • uuencode, quoted printable, base64
  • Dnes používán MIME standard (umí všichni klienti)

MIME

 • Multipurpose Internet Mail Extensions
 • RFC 2822 (2001)
 • Umožňuje do e-mailu včlenit 8bitový obsah
 • Text s národními znaky (+různá kódování). Dnes převážně UTF-8
 • Přílohy v e-mailu jako soubory různých typů
 • Internet media type (dříve MIME typy):
  • image/jpeg, image/gif, image/png, ...
  • text/plain, text/html, ...
  • application/javascript, application/ogg, application/octet-stream
  • audio/mpeg, audio/ogg, ...

POP

 • Post Office Protocol (1984), port 110
 • Dnes POP3 (verze 3) od roku 1988
 • Vybírání poštovní schránky (jen z INBOXu)
 • Jen příchozí pošta (resp. nová pošta)
 • Určeno k off-line připojení (připojit se, stáhnout poštu, odpojit se)
 • Dnes se příliš nepoužívá. Nahrazeno protokolem IMAP.

POP3S

 • Podpora SSL/TLS
 • Původní verze protokolu používala nezabezpečenou komunikaci
 • TCP port 995
 • Vložení mezivrstvy zajišťující šifrování
 • Zbytek protokolu zůstane stejný
 • Využití certifikátů k ověření autenticity protistrany (serveru)
 • Šifrování komunikace mezi MTA a MUA

IMAP

 • Internet Message Access Protocol (1988)
 • RFC 1064, TCP port 143
 • Vzdálený přístup k poštovní schránce (on-line)
 • Umožňuje pracovat s dalšími složkami, ne tedy jen INBOX jako POP3
 • Poměrně složitá a komplexní implementace
 • Konkurenční přístup více klientů zároveň
 • Nutná vzájemná synchronizace (po smazání emailu atp.)
 • Možnost off-line práce s elektronickou poštou
 • Prohledávání, přesouvání a kopírování e-mailů

IMAPS

 • Podpora SSL/TLS
 • Původní verze protokolů jen otevřenou komunikaci
 • TCP port 993 (IMAPS)
 • Vložení mezivrstvy zajišťující šifrování
 • Zbytek protokolu zůstane stejný

S/MIME

 • Podpora šifrování a podepsání e-mailu pomocí MIME
 • Využití certifikačních autorit, certifikátů
 • Hierarchická struktura CA, úložiště certifikátů, ...
 • Většina MUA to umí již v základu
 • Většinou komerční záležitos: nutnost zaplatit za osobní certifikát
 • Každý e-mail vlastník certifikátu a klíče může podepsat
 • Pokud máme veřejný klíč příjemce, tak můžeme e-mail i zašifrovat
 • Problém s webmaily (jak zacházet s tajným klíčem)

PGP

 • Standard definovaný programem PGP
 • Umožňuje obsah e-mailu podepsat a případně zašifrovar
 • Reimplementace: OpenGPG, GnuPG, gpg
  • Volně šiřitelné, kompatibilní, modulární
 • Používání sítí důvěry (Web of Trust)
 • Vlastní klíčenka, vyjadřování stupně důvěry klíčům, ...
 • Typicky jako doplněk do MUA
 • Enigmail pro Thunderbird

SPAM & spol.

 • Nevyžádaná elektronická pošta
 • Typicky reklama na výrobky, služby (Viagra, konference, nigerijské e-maily, atd.)
 • Reaguje zanedbatelné množství příjemců
 • Rozesíláno obrovská množství e-mailů
 • Nízká cena na odeslání 1 e-mailu, proto se vyplatí
 • Antispamová ochrana
  • Administrátor MTA nebo koncový uživatel
  • Restrikce na SMTP servery
  • Filtrování zpráv

HAM

 • Opak SPAMu
 • Většinou žádoucí pošta v podobně obchodních nabídek, bulletinů apod.
 • Problém pro odesílatele, že vypadá jako nežádoucí
 • Používání whitelistů: seznam výjimek
 • E-maily je potřeba odesílat "pomalu" z velkého množství serverů
 • Většinou pro firmy dostupné jako placená služba

SPAM a SMTP servery

 • Ochrana proti SPAMu zaváděna na konci 90. let 20. století
 • Přijímá e-mail pouze od důvěryhodných IP adres
 • Od kohokoliv jen jako koncový příjemce:
  • MTA s e-mailovými schránkami
  • Výjimky:
   • Autentizovaní uživatelé: AUTH pro SMTP
   • Servery s MX záznamy v DNS
 • Spammer pak nemá přes koho rozesílat a vznikají mu další náklady na rozesílání e-mailů

Filtrování zpráv

 • Podle charakteristických slov
 • Filtr má svoji databázi slov
 • Různé váhy na slova: bayesovský filtr
  • Vlastně expertní systém s umělou inteligencí
  • Musí se nejprve "naučit" - databáze SPAMu
  • SPAM je, když je pravděpodobnost větší než X
  • Když je ještě větší než Y, pak samoučení
 • Charakteristické rysy: špatně formátované hlavičky a podobně
 • OCR na obrázkový SPAM

HOAX

 • Virální zprávy
 • Těží z naivity uživatelů
 • Uživatelé si sami zprávy přeposílají
 • Příklad: "Daruj krev umírající holčičce", "Pište PIN obráceně", ...
 • Často nesmyslné
 • Ochrana: nepřeposílat, přemýšlet, školit uživatele
 • Jste-li na pochybách: www.hoax.cz - seznam známých HOAXů

Zabiják SPAMu

 • SpamAssasin: program pro klasifikaci SPAMu
 • Dnes pod hlavičkou Apache Foundation
 • Bayesiánský filtr, databáze charakteristik
 • Vlastní pravidla, veřejné blacklisty IP adres
 • Propojení s externím OCR
 • Když je pravděpodobnost nižší než 5, tak je e-mail OK
 • Když je vyšší jak 5, označí e-mail jako SPAM
 • MUA má pak možnost poštu roztřídit

DNS & MX záznamy

$ dig tul.cz MX

Systémové a virtuální účty

 • Systémový účet
  • Uživatel má svůj uživatelský účet na cílovém počítači, domácí adresář a v něm poštovní schránka
  • Klasická situace, kterou MTA umí obsloužit
 • Virtuální účet
  • Databáze příjemců mimo systémové účty
  • Např. v tabulce SQL serveru, textovém souboru, LDAP
  • Hodí se pro například pro hostingy, velké organizace
  • Nutná dodatečná podpora v MTA

Poštovní schránka

 • Typicky soubor nebo adresář
 • Každý uživatel má svoji poštovní schránku
  • Nová pošta - INBOX
  • Možnost vytváření vlastních složek, do kterých si uživatel může třídit e-maily
 • Formát poštovní schránky (složky)
  • Soubor (mbox) - klasika (náchylné k souběhu!)
  • E-maily jsou za sebou, odděleny prázdným řádkem a "From"
  • Pomalé při smazání e-mailu
 • Adresář (maildir) - moderní přístup
  • 1 e-mail = 1 soubor (FS s podporou velkých adresářů)

Aliasy

 • Alternativní adresy
 • Jeden uživatel může mít více aliasů
 • Typicky pro služby:
 • /etc/aliases
  • alias: prijemce1,prijemce2,...
 • Po modifikaci příkaz: newaliases
  • Vznikne soubor /etc/aliases.db
  • MTA s binárním .db pracuje rychleji a efektivněji

Filtry na příchozí zprávy

 • Typická úloha pro MDA
 • Uživatel si může pravidla nastavit na serveru sám, pokud tam má účet
 • Lze v poštovním programu, ale též na WebMailu
 • Možnost automatické odpovědi
  • Např: jsem na dovolené, přijedu dne …
  • Mělo by se odeslat jen jednou
  • Nutnost ukládat ID přeposlaných e-mailů
  • Problém s elektronickými konferencemi
 • v Linuxu je oblíben procmail:
  • Soubory: /etc/procmailrc, ~/.procmailrc

Out of Office

 • "Jsem týden na dovolené"
 • Automatická odpověď od MDA
 • Pozor na smyčky: jsou-li oba lidé na dovolené.
 • Oznámení by se mělo poslat jen 1x
  • automat vede evidenci adres, kam již oznámení poslal

DSN

 • Delivery Status Notification
 • Oznámení příjemci, že:
  • Uživatel si e-mail přečetl: posílá MUA
  • E-mail byl doručen do schránky: posílá MTA/MDA
 • Neexistuje jednotná závazná akceptovaná norma:
  • Podpora je mizerná, uživatelé si to často nepřejí

Webmail

 • MUA na webové stránce
 • Webová aplikace
 • Dnes v HTML5: JavaScript & WebSocket
 • Asynchronní zpracování akcí uživatele (ení nutné obnovovat celou stránku)
 • Offline fungování
 • Příklady:

E-mailová konference

 • Automatické rozesílání elektronické pošty, příklad: httpd.apache.org/lists.html
 • E-mail poslaný na adresu konference je rozeslán automaticky všem odběratelům
 • Program - démon
 • Seznam odběratelů
  • Mohou mít vlastní nastavení, www rozhraní
  • Lze se přihlásit/odhlásit
 • Uzavřené, otevřené konference
 • Automatické vypnutí, když se e-maily vrací

Děkuji za pozornost. Nějaké otázky?