WebGL

Kurz počítačové grafiky

Autor: Jiří Hnídek / jiri.hnidek@tul.cz

Historie: Web & 3D

Snaha dostat 3D do webového prohlížeče není nová.

 • VRML: značkovací jazyk založený na XML
  • Nutné instalovat do prohlížeče dodatečný plugin
  • Většinou pouze procházení statické scény
 • Blender Player: interaktivní aplikace (hry)
  • Nutné instalovat do prohlížeče dodatečný plugin
  • Plně interaktivní aplikace skriptovatelné v Pythonu
  • Obsah nutné vytvářet v jedné aplikaci
 • Flash: snad ani není nutné komentovat

Důvody neúspěchu?

 • Nutné použít plugin
 • Paměťové náročné
 • Špatný návrh

HTML5 & WebGL

WebGL je standard pro 3D grafiku odvozený z OpenGL ES 2.0 (OpenGL for Embeded Systems). O standardizaci se stará Khronos Group.

Podpora ve webových prohlížečích

V současnosti (2016) podporují WebGL 1.0.4 všechny hlavní prohlížeče (jejich poslední verze). Statisticky 92% uživatelů má zapnutou podporu WebGL. Aktuální statistika je dostupná na webglstats.com (průkaznost statistických dat?).

Podpora pro WebGL 2.0 (založeno na OpenGL ES 3.0) je experimentálně dostupná pouze v některých prohlížečích a musí být explicitně povolená.

Důvod nefunkčnosti WebGL

 • Stará verze prohlížeče.
 • Neaktualizovaný a nebezpečný ovladač grafické karty (blacklisting).
 • Vypnutá podpora WebGL v nastavení prohlížeče.

Test funkčnosti WebGL

Khronos Conformance testy

Khronos Group vytvořil sadu testů podobných ACID testům od W3C. Svůj prohlížeč si můžete otestovat na adrese:

https://goo.gl/LMJfC6

Canvas & Javascript & WebGL

 • Nutná je nejprve podpora por HTML5 elelement canvas
 • Následně je nezbytné, aby Javascript API mělo přístup k 3D kontextu canvasu ("webgl"/"experimental-webgl")

Minimální WebGL aplikace

<!DOCTYPE html>
<html><body>
<canvas id="c01"></canvas>
<script type="text/javascript">
	var canvas = document.getElementById("c01");
	var gl = canvas.getContext("webgl");
	gl.clearColor(0.3, 0.8, 0.3, 1.0);
	gl.clear(gl.COLOR_BUFFER_BIT);
</script>
</body></html>

Zobrazovací řetězec WebGL

 • WebGL nepoužívá pevně danou zobrazovací řetězec jako má OpenGL (viz. předchozí přednáška)
 • WebGL vyžaduje použití vertex a fragment shaderů

Vertex & Fragment Shader

 • Speciální programovací jazyk podobný jazyku C
 • Kompilovaný na grafické kartě
 • Vykonávaný na grafické kartě
 • Grafická karta (2016): masivně paralelní stroj (stovky až tisíce výpočetních jader) - velmi rychlý běh

Vertex Shader

 • Každý vrchol vstupující do vertex shaderu je tímto shaderem transformován. Zde mohou být prováděny například tyto operace:
  • Transformace (rotace, zvětšní, posun, atd.)
  • Transformace do souř. systému kamery
  • Promítání (perspektivní/roviné)
  • Mnohé další
 • Výstupem je čtyřprvkový vektor gl_Position, velikost bodu gl_PointSize a případně nastavení hodnot pro proměnné typu varying.

Minimální Vertex Shader

<!DOCTYPE html>
<html><body>
<canvas id="c02"></canvas>
<script type="text/javascript">
	var canvas = document.getElementById("c02");
	var gl = canvas.getContext("webgl");
	var vertexShader = gl.createShader(gl.VERTEX_SHADER);
	gl.shaderSource(vertexShader,
		'void main(void) { gl_Position = vec4(0, 0, 0, 1);}');
	gl.compileShader(vertexShader);
	var program = gl.createProgram();
	gl.attachShader(program, vertexShader);
	gl.linkProgram(program); gl.useProgram(program);
	gl.clearColor(0.3, 0.3, 0.8, 1.0);
	gl.clear(gl.COLOR_BUFFER_BIT);
</script>
</body></html>

Příklad minimálního Vertex Shaderu

Demonstrační program má drobnou nevýhodu: vertex shader nic nedělá, protože nemá žádná vstupní data a jeho výstup není vstupem do fragment shaderu.

Tvorba primitiv a rasterizace

 • Po transformaci vertexů dojde k vytvoření jednotlivých primitiv (základních elementů):
  • Body
  • Hrany
  • Trojúhelníky
 • Následně dojde k rasterizaci těchto základních elementů do rastru fragmentů (pixelů).

Fragment Shader

 • Fragment shader je aplikovaný na každý fragment (pixel) rasterizovaných elementů.
 • Výstup fragment shaderu se uloží do framebufferu a zobrazí

Miniální Fragment Shader

<!DOCTYPE html>
<html><body>
<canvas id="c03"></canvas>
<script type="text/javascript">
	var canvas = document.getElementById("c03");
	var gl = canvas.getContext("webgl");
	var fragmentShader = gl.createShader(gl.FRAGMENT_SHADER);
	gl.shaderSource(fragmentShader,
		'void main(void) {gl_FragColor = vec4(1, 1, 1, 1);');
	gl.compileShader(fragmentShader);
	var program = gl.createProgram();
	gl.attachShader(program, fragmentShader);
	gl.linkProgram(program); gl.useProgram(program);
	gl.clearColor(0.8, 0.3, 0.3, 1.0);
	gl.clear(gl.COLOR_BUFFER_BIT);
</script>
</body></html>

Příklad minimálního Fragment Shaderu

Demonstrační program má opět drobnou nevýhodu: fragment shader nic nedělá, protože nemá žádné vstupní fragmenty.

Příklad minimálního a funkčního vertex & fragment shaderu


https://goo.gl/p8UZor

Shadery a datové typy

 • Jednoduché datové typy: void, bool, int, float
 • Vektory floatů: vec2, vec3, vec4
 • Vektory booleanů: bvec2, bvec3, bvec4
 • Vektory integerů: ivec2, ivec3, ivec4
 • Čtvercové matice floatů: mat2, mat3, mat4
 • Textury: sampler2D, samplerCube
 • Jednorozměrné pole a struktury

Konstrukce pro řízení shaderů

 • Cykly:
 • for(;;) {}
  while() {}
  do {} while()
 • Podmínky:
 • if() {}
  if() {} else {}
  
 • Skoky:
 • break, continue, return, discard
 • V shader si můžete definovat vlastní funkce:
 • float add(float a, float) {return a + b};

Vestavěné funkce shaderů

Je jich cca 60. Příklady nejpoužívanějších: sin(), asin(), cos(), acos(), tan(), atan(), pow(), exp(), log(), exp2(), log2(), sqrt(), abs(), floor(), ceil(), mod(), min(), max(), atd.

Kompletní seznam je například v Quick Reference Card

Double-buffering

“WebGL: double-buffering batteries included!”
 • Framebuffer není ve skutečnosti jeden, ale jsou dva: přední a zadní.
 • Do zadního se postupně vykresluje
 • Přední je zobrazován uživateli
 • Při dokončení vykreslování se buffery prohodí
 • Zamezuje problikávání a vzniku rušivých artefaktů

Z-Buffer alias paměť hloubky

 • Efektivně řeší problém viditelnosti objektů
 • Každý fragment si v sobě uchovává svoji vzdálenost od kamery v tzv. z-bufferu.
 • Vzdálený objekt nemůže překreslit objekty blíže ke kameře.
 • gl.enable(gl.DEPTH_TEST);

Vstupní data: vertexy & indexy

 • Nejprve je nutné říci, že vertex shader bude používat nějaká vstupní data a jak je bude používat:
 • 
  attribute vec3 pos;
  void main(void) { gl_Position = vec4(pos, 1); }
  
 • Vstupní data je nutné předat do vertex shaderu pomocí ArrayBufferu

ArrayBuffer & typové pole

 • Data jsou mezi aplikací psanou v Javascriptu a shadery předávána v tzv. ArrayBufferech
 • ArrayBuffer se vytváří pomocí tzv. typového pole (novinka v HTML5).
 • Typové pole může obsahovat data pouze jednoho typu.
  • Uint8Array, Uint16Array, Uint32Array
  • Int8Array, Int16Array, Int32Array
  • Float32Array, Float64Array

Předáváme data pomocí ArrayBuffer

 • Nejprve řekneme, do jakého atributu budeme data předávat
 • var posLoc = gl.getAttribLocation(program, "pos");
  gl.enableVertexAttribArray(posLoc);
 • Následně vytvoříme ArrayBuffer, naplníme ho obsahem z typového pole a propojíme ho s atributem pos
 • var posBuffer = gl.createBuffer();
  gl.bindBuffer(gl.ARRAY_BUFFER, posBuffer); // aktivní buffer
  var vertices = [0.0, 0.0, 0.0];
  gl.bufferData(gl.ARRAY_BUFFER, new Float32Array(vertices),
    gl.STATIC_DRAW);
  gl.vertexAttribPointer(posLoc, 2, gl.FLOAT, false, 0, 0)
  

Předávaná data

 • Data předávaná do vertex shaderu nemusí a nejsou být pouze souřadnice vertexů.
 • Může jít o barvu vertexů, UV souřadnice, matice, normálové vektory, atd.

Vykreslení elementů

 • Elementy (v tomto případě body) následně vykreslíme pomocí (vykreslujeme data z aktivního bufferu):
 • gl.drawArrays(gl.POINTS, 0, vertices.length/3);
 • Podporované typy elementů: POINTS, LINE_STRIP, LINE_LOOP, LINES, TRIANGLE_STRIP, TRIANGLE_FAN, TRIANGLES

Elementy a ArrayBuffer

 • Složitější útvary než vertexy (hrany a trojúhelníky) je vhodné vykreslovat pomocí indexů do bufferu vertexů.
 • K tomu slouží ElementArrayBuffer:
 • 
  var indexBuffer = gl.createBuffer();
  gl.bindBuffer(gl.ELEMENT_ARRAY_BUFFER, indexBuffer);
  var indices = [0, 1, 2];
  gl.bufferData(gl.ELEMENT_ARRAY_BUFFER,
    new Uint8Array(indices), gl.STATIC_DRAW);
  

Vykreslení elementů

 • Elementy pomocí indexů vykreslujeme následovně (opět se data berou z aktuálního bufferu)
 • gl.drawElements(gl.LINES, 6, gl.UNSIGNED_BYTE, 0);
 • Podporované typy elementů jsou stejné: POINTS, LINE_STRIP, LINE_LOOP, LINES, TRIANGLE_STRIP, TRIANGLE_FAN, TRIANGLES

Souřadné systémy

 • Je dobré si povšimnout, že hodnoty, které vystupují z vertex shaderu jsou v homogenních souřadnicích a následně jsou převedeny ho kartézské soustavy souřadné.
 • Pohledové souřadnice mají počátek soustavy souřadné v prostředku a v pravém horním rohu je bod [1, 1, 0].
 • V neposlední řadě je třeba zmínit soustavu souřadnou canvasu. Počátek soustavné je v levém horním rohu. Bod [width, height] je v pravém dolním rohu.

Varying proměnné

 • Pokud je nějaká promenná označena ve vertex shaderu klíčovým slovem varying, tak během rasterizaci elementů dochází k její lineární interpolaci. Pro každý fragment elementu (úsečka, trojúhelník) je spočítána hodnota.
 • varying vec3 color;

Uniform proměnné

 • Proměnné označené klíovým slovem unform jsou neměné pro celý vertex nebo fragment shader.
 • Nejčastěji se používají pro matice

Quick Reference Card

WebGL Reference Card

Děkuji za pozornost.